213

مامایی و تولید مثل

clinical pathology

آزمایشگاه

necropsy

کالبد گشایی

Large animal

داخلی دام بزرگ

Avian

طیور

Surgery

جراحی

Small Animal

داخلی دام کوچک

radiography

رادیولوژی

اخبار